Partners till Sjukvårdens ledarskapsakademi

Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Som universitetssjukhus medverkar vi i utbildningen av framtidens medicinska expertis och vårdanställda. Vi ska vara ett av världens främsta universitetssjukhus. Vår vision är att erbjuda framtidens sjukvård genom vetenskap och utveckling.

Ledarskapet spelar en stor roll i att framgångsrikt driva vår strategi. Därför är ett av våra fokusområden att identifiera och erbjuda utveckling till personer med potential för ledarskap samtidigt som våra nuvarande chefer ges möjlighet att växa och utvecklas med stöd av interna och externa utvecklingsinsatser. Behovet av innovation, nytänkande och fortsatt förvandling kräver god support i form av värdeskapande HR-processer.

Läs mer

Capio

Capio-koncernen, med huvudkontor i Sverige, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på cirka 13,5 miljarder kronor och 12360 medarbetare i Frankrike, Tyskland, Norge och Sverige.

Med hjälp av Capio-modellen vill Capio bidra till förnyelsen av sjukvården och därigenom erbjuda fler patienter tillgång till vård av hög kvalitet. Ledarskapet har en betydande roll i det interna kvalitetsarbetet och metoder för förbättringsarbete inom kvalitet och patientsäkerhet är en viktig komponent i utbildningen av ledare. Som partner till Sjukvårdens ledarskapsakademi vill Capio bidra med sina erfarenheter till utveckling av ledarskap i vården för att möta den framtida vårdens utmaningar och möjligheter.

Läs mer

Region Kalmar län

I RegionKalmar län arbetar närmare 6 500 personer fördelade på åtta förvaltningar: Hälso- och sjukvårds-, primärvårds-, tandvårds-, psykiatri-, IT-, bildning-, trafik- och serviceförvaltning. Vårt landsting ses som ett litet välskött landsting med goda resultat. Att vi har bland Sveriges mest nöjda patienter och ligger i topp när det gäller tillgänglighet är något vi är stolta över. Landstingets syn på ett tydligt ledarskap utgår från grundsynen med en tillit till medarbetarnas vilja att ta ansvar och till engagemang. Landstingets värdegrund med ett öppet, engagerat och kunnigt ledarskap ger chefen ett klart uppdrag. Vi ser ledaren som en viktig förebild med ett tydligt och konsekvent agerande. Vi betonar ledarens uppdrag att se landstinget som en helhet och att man som ledare har en klar bild av den egna verksamhetens roll i landstinget. I uppdraget som chef och ledare markeras rollen som förbättringsledare. Chef- och ledarskapet vilar på landstingets värdegrund och vision om Hälsolänet. I vår strävan att utveckla ledarskapet har vi ett uppmärksammat traineeprogram för framtida chefer och ledare och ett gemensamt uppskattat ledarutvecklingsprogram tillsammans med länets kommuner.

Läs mer

Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland – en region med omkring 450 000 invånare. Region Östergötland har drygt 12 000 medarbetare och kombinerar hög kostnadseffektivitet med en vård i världsklass. Alla tre sjukhus i länet, i Motala, Norrköping och Linköping, visar goda resultat och Universitetssjukhuset i Linköping har utsetts till Sveriges bästa universitetssjukhus tre gånger. Region Östergötland investerar stort i framtidens hälso- och sjukvård – vi bygger om och bygger nytt för att kunna möta morgondagens krav på flexibla arbetssätt, nya digitala lösningar och hög patientsäkerhet.

I Region Östergötland spelar chefen en viktig roll för utvecklingen av både verksamheten och organisationen. Regionen eftersträvar chefer som är tydliga i sin arbetsgivar- och ledarroll och som har ett starkt förbättringsfokus. En tydlig chefsmodell, som bygger på forskning och erfarenhet inom området, skapar förutsättningar för ett hållbart chefskap. För att utveckla dagens och morgondagens ledare, arbetar Region Östergötland med bland annat introduktionsprogram, chefsmoduler, program för framtida chefer och ledarutvecklingsprogram.

Ersta Diakoni

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstsyfte. Med hög kvalitet, stark ekonomi och människan i centrum möter vi framtidens behov. Verksamheten vilar på kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer. Våra medarbetare är våra viktigaste bärare av varumärket och visar att vi varje dag lever vår värdegrund.

 

Ersta sjukhus är ett icke vinstdrivande sjukhus med en lång och traditionsrik historia. Vi bedriver en högkvalitativ och specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens.  Patientnära forskning är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Självklart deltar vi i utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. På Ersta sjukhus kombinerar vi den bästa tänkbara sjukvården med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd. Det vill vi erbjuda fler! Därför tar vi steget in i framtiden och planerar att bygga ett nytt sjukhus där vår verksamhet kan växa.

 

Vi behöver ständigt anpassa oss efter uppsatta mål och krav och säkerställa att beslut och genomförandekraft finns i hela organisationen. Ledarskapet är i detta en nyckel. Vi strävar efter att våra ledare har mod att förändra och har förmågan att skapa tillit. Vi arbetar för att våra ledare ska ha förutsättningar att tillsammans med medarbetare planera, genomföra, följa upp och ständigt förbättra verksamheten.

Läs mer om Ersta Diakoni här.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver högspecialiserad vård av högsta kvalitet inom många medicinska områden. På vissa områden är sjukhuset det mest framstående i landet. Sju diagnoser har, i tuff konkurrens med verksamheter vid övriga universitetssjukhus, fått tillstånd till rikssjukvård. Därmed utmärker sig Sahlgrenska Universitetssjukhuset som det sjukhus som har flest tillstånd för rikssjukvård i landet. För att den breda kompetens som finns inom sjukhuset maximalt ska gagna vård och behandling av den enskilda patienten har sjukhuset påbörjat en process mot ett värdebaserat arbetssätt. Målet är att det i framtiden är patientens upplevelse av kvalitet som styr vården. I sjukhusets uppdrag ligger också ett förebyggande hälsoarbete och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett hälsofrämjande sjukhus. Chefskapet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset utgår från Västra Götalandsregionens chefskriterier. Utifrån dessa ska chefer bedriva ett hälsofrämjande och genuskompetent ledarskap. Sjukhuset har en chefsförsörjningsstrategi som bland annat innebär att löpande identifiera nya chefskandidater som utbildas och uppmärksammas vid tillsättning av kommande chefsuppdrag. Vår ambition är att öka den interna rörligheten bland chefer och därigenom erbjuda befintliga chefer fortsatta utvecklingsmöjligheter inom sjukhuset vilket medför en vidareutveckling såväl för individen som för organisationen.

Läs mer

Pfizer

Pfizer är världens största forskande läkemedelsföretag med över 100 000 anställda världen över. I Sverige har vi verkat sedan 1954 och i dag ingår Pharmacia och Wyeth i Pfizer. Vi ansvarar för drygt 100 produkter på den svenska marknaden och har drygt 50 pågående studier i Sverige som utvärderar nya produkter inom varierande terapiområden. Pfizer vill vara med och förstärka en positiv utveckling inom sjukvården och där är ledarfrågor av stor vikt. Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och har en komplex organisation, varför ledarskapet blir avgörande för att kunna erbjuda vår befolkning en sjukvård i världsklass.

Läs mer

Initiativtagare till Sjukvårdens ledarskapsakademi

Boston Consulting Group

Tider av betydande förändringar skapar möjligheter för innovation och nya lösningar. Vårt samhälles nuvarande modell för hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och måste förändras. Den totala kostnaden för sjukvården växer alltför fort och resultaten förbättras inte längre i samma takt. Sjukvården går mot ett paradigmskifte – vi måste ompröva exempelvis resultatuppföljning, ersättningsmodeller, organisation och sättet att leda verksamheter. The Boston Consulting Group (BCG) är världens ledande rådgivare inom strategi och management. Hälso- och sjukvård är ett av BCG:s största fokusområden internationellt och i Sverige. Vi vet att Sverige har mycket goda förutsättningar att ta en internationellt framträdande roll i att utveckla en hållbar och högkvalitativ hälso- och sjukvård. Motiverade och kompetenta unga ledare är en nödvändighet för att nå dit. Vår förhoppning är att initiativet till Sjukvårdens ledarskapsakademi skall vara ett kraftfullt bidrag till den utvecklingen.

Läs mer

Michaël Berglund Executive Search

Vi tror på att framgångsrikt ledarskap ger resultat. En framgångsrik ledare lyckas ofta överträffa de affärsmål som är uppsatta – oavsett vilka dessa är. En framgångsrik ledare har företagets mål i fokus och förstår även att medarbetarnas engagemang har en direkt påverkan på företagets resultat. Engagerade medarbetare presterar bättre, får ökad självkänsla och tar ett större ansvar. En engagerad medarbetare sprider dessutom glädje både på sin arbetsplats och utanför. Skapar framgångsrika ledare en bättre värld? Vi tror att det är möjligt. Läkaren Michaël Berglund grundade Michaël Berglund Executive Search för 30 år sedan med övertygelsen att genom strukturerade metoder och processer, kunna utveckla samt väsentligt förbättra affärsresultat genom en bättre rekrytering. Vår rekryteringsmodell är anpassad för att identifiera, approchera och attrahera människor med avgörande betydelse för sina uppdragsgivare. Vår vision är att göra världen bättre genom att identifiera och placera förebilder på ledande befattningar.

Läs mer

Dagens Medicin

Tidningen Dagens Medicin är ett oumbärligt verktyg för sjukvårdens ledare. Tidningen ger varje vecka en inblick i de viktigaste frågorna i sjukvården, i skärningspunkten mellan sjukvård, vetenskap, politik och ekonomi. På vår sajt dagensmedicin.se ger vi en daglig och snabb nyhetsuppdatering. Våra seminarier och temadagar är mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan sjukvårdens alla aktörer.

Läs mer

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Region Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Capio och Boston Consulting Group.

Kontakta oss