Partners till Sjukvårdens ledarskapsakademi

Akademiska sjukhuset

Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. För att uppnå vår vision att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna genomförs just nu stora satsningar på sjukhuset. Samtidigt som vi investerar miljarder för att få bästa möjliga lokaler inom sjukhuset pågår ett ambitiöst arbete att anpassa processer och arbetssätt till den nya tiden. Akademiska ligger bland de allra främsta i Sverige vad gäller införandet av värdebaserad vård, som handlar om att styra vården utifrån de hälsoutfall som är viktigast för patienterna.
 
Som chef hos oss omsätter man de politiska besluten i handling och åstadkommer tillsammans med sina medarbetare en effektiv och bra verksamhet som skapar värde för patienterna. I arbetet mot vår vision behöver vi ledare med mod att tänka nytt, som ifrågasätter invanda mönster, som är uthålliga och tar ledningen in i framtiden. Och allra viktigast - får medarbetarna med sig!

Aleris

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag. Verksamheten har stor bredd och omfattar specialistvård, primärvård och diagnostik, äldreomsorg och hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna. Vi har mer än 10 000 medarbetare fördelade på över 450 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Som privat aktör vill vi vara en god samarbetspartner till den offentliga vården och omsorgen, såväl ett komplement som en integrerad del.

I Aleris har vi en gemensam syn på ledarkompetenser och driver också samma ledarprogram i alla tre länderna. Det är en del i att bygga vårt gemensamma Aleris. Att ha ett värderingsstyrt och bra ledarskap lokalt är en framgångsfaktor och mycket viktigt eftersom våra 450 verksamheter är så geografiskt spridda. Vi vill, och behöver, att våra ledare är bra på att leda sina medarbetare i att leda sig själva.

Att ha en samsyn kring ledarskapet bidrar också till en stark företagskultur. Våra ledarkompetenser bygger på våra värderingar; omtänksamma, professionella, engagerade och nytänkande. Vi vill ge alla våra ledare i våra verksamheter goda och tydliga förutsättningar i sina uppdrag, vilket bidrar till att vi snabbare och enklare når våra gemensamma mål.

Läs mer

Capio

Capio-koncernen, med huvudkontor i Sverige, är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro. Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio har en årlig omsättning på cirka 13,5 miljarder kronor och 12360 medarbetare i Frankrike, Tyskland, Norge och Sverige.

Med hjälp av Capio-modellen vill Capio bidra till förnyelsen av sjukvården och därigenom erbjuda fler patienter tillgång till vård av hög kvalitet. Ledarskapet har en betydande roll i det interna kvalitetsarbetet och metoder för förbättringsarbete inom kvalitet och patientsäkerhet är en viktig komponent i utbildningen av ledare. Som partner till Sjukvårdens ledarskapsakademi vill Capio bidra med sina erfarenheter till utveckling av ledarskap i vården för att möta den framtida vårdens utmaningar och möjligheter.

Läs mer

Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Som universitetssjukhus medverkar vi i utbildningen av framtidens medicinska expertis och vårdanställda. Vi ska vara ett av världens främsta universitetssjukhus. Vår vision är att erbjuda framtidens sjukvård genom vetenskap och utveckling.

Ledarskapet spelar en stor roll i att framgångsrikt driva vår strategi. Därför är ett av våra fokusområden att identifiera och erbjuda utveckling till personer med potential för ledarskap samtidigt som våra nuvarande chefer ges möjlighet att växa och utvecklas med stöd av interna och externa utvecklingsinsatser. Behovet av innovation, nytänkande och fortsatt förvandling kräver god support i form av värdeskapande HR-processer.

Läs mer

Landstinget i Kalmar län

I Landstinget i Kalmar län arbetar närmare 6 500 personer fördelade på åtta förvaltningar: Hälso- och sjukvårds-, primärvårds-, tandvårds-, psykiatri-, IT-, bildning-, trafik- och serviceförvaltning. Vårt landsting ses som ett litet välskött landsting med goda resultat. Att vi har bland Sveriges mest nöjda patienter och ligger i topp när det gäller tillgänglighet är något vi är stolta över. Landstingets syn på ett tydligt ledarskap utgår från grundsynen med en tillit till medarbetarnas vilja att ta ansvar och till engagemang. Landstingets värdegrund med ett öppet, engagerat och kunnigt ledarskap ger chefen ett klart uppdrag. Vi ser ledaren som en viktig förebild med ett tydligt och konsekvent agerande. Vi betonar ledarens uppdrag att se landstinget som en helhet och att man som ledare har en klar bild av den egna verksamhetens roll i landstinget. I uppdraget som chef och ledare markeras rollen som förbättringsledare. Chef- och ledarskapet vilar på landstingets värdegrund och vision om Hälsolänet. I vår strävan att utveckla ledarskapet har vi ett uppmärksammat traineeprogram för framtida chefer och ledare och ett gemensamt uppskattat ledarutvecklingsprogram tillsammans med länets kommuner.

Läs mer

Pfizer

Pfizer är världens största forskande läkemedelsföretag med över 100 000 anställda världen över. I Sverige har vi verkat sedan 1954 och i dag ingår Pharmacia och Wyeth i Pfizer. Vi ansvarar för drygt 100 produkter på den svenska marknaden och har drygt 50 pågående studier i Sverige som utvärderar nya produkter inom varierande terapiområden. Pfizer vill vara med och förstärka en positiv utveckling inom sjukvården och där är ledarfrågor av stor vikt. Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och har en komplex organisation, varför ledarskapet blir avgörande för att kunna erbjuda vår befolkning en sjukvård i världsklass.

Läs mer

Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland – en region med omkring 450 000 invånare. Region Östergötland har drygt 12 000 medarbetare och kombinerar hög kostnadseffektivitet med en vård i världsklass. Alla tre sjukhus i länet, i Motala, Norrköping och Linköping, visar goda resultat och Universitetssjukhuset i Linköping har utsetts till Sveriges bästa universitetssjukhus tre gånger. Region Östergötland investerar stort i framtidens hälso- och sjukvård – vi bygger om och bygger nytt för att kunna möta morgondagens krav på flexibla arbetssätt, nya digitala lösningar och hög patientsäkerhet.

I Region Östergötland spelar chefen en viktig roll för utvecklingen av både verksamheten och organisationen. Regionen eftersträvar chefer som är tydliga i sin arbetsgivar- och ledarroll och som har ett starkt förbättringsfokus. En tydlig chefsmodell, som bygger på forskning och erfarenhet inom området, skapar förutsättningar för ett hållbart chefskap. För att utveckla dagens och morgondagens ledare, arbetar Region Östergötland med bland annat introduktionsprogram, chefsmoduler, program för framtida chefer och ledarutvecklingsprogram.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver högspecialiserad vård av högsta kvalitet inom många medicinska områden. På vissa områden är sjukhuset det mest framstående i landet. Sju diagnoser har, i tuff konkurrens med verksamheter vid övriga universitetssjukhus, fått tillstånd till rikssjukvård. Därmed utmärker sig Sahlgrenska Universitetssjukhuset som det sjukhus som har flest tillstånd för rikssjukvård i landet. För att den breda kompetens som finns inom sjukhuset maximalt ska gagna vård och behandling av den enskilda patienten har sjukhuset påbörjat en process mot ett värdebaserat arbetssätt. Målet är att det i framtiden är patientens upplevelse av kvalitet som styr vården. I sjukhusets uppdrag ligger också ett förebyggande hälsoarbete och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett hälsofrämjande sjukhus. Chefskapet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset utgår från Västra Götalandsregionens chefskriterier. Utifrån dessa ska chefer bedriva ett hälsofrämjande och genuskompetent ledarskap. Sjukhuset har en chefsförsörjningsstrategi som bland annat innebär att löpande identifiera nya chefskandidater som utbildas och uppmärksammas vid tillsättning av kommande chefsuppdrag. Vår ambition är att öka den interna rörligheten bland chefer och därigenom erbjuda befintliga chefer fortsatta utvecklingsmöjligheter inom sjukhuset vilket medför en vidareutveckling såväl för individen som för organisationen.

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Landstinget i Västerbotten är ovanligt då den högspecialiserade vården på Norrlands universitetssjukhus kombineras med den extrema glesbygden i inlandet. Vid universitetssjukhuset bedrivs forskning och undervisning inom en rad utbildningar inklusive tandläkare. Där föreligger landets näst högsta försäljning av regionsjukvård i förening med mycket god effektivitet. Länsdelssjukvården delas med lasaretten i Skellefteå och Lycksele med utbyggd luftambulans via 2 flygplan stationerade i Umeå och helikopter stationerad i Lycksele. Länet har 259 000 invånare på en åttondel av Sveriges yta. Bassjukvården utgörs av 32 landstingsdrivna hälsocentraler som i inlandet kompletteras med lokala vårdplatser i primärvårdens regi. Landets första glesbygdsmedicinska centra är under uppbyggnad för att utveckla vården i samarbete med kommuner och företrädare för medicinsk teknik. Telemedicin är en spetskompetens i länet som medger att patienten med sin läkare på hemorten och i hela Norrland kan konsultera specialistläkaren på sjukhus.

Läs mer

Initiativtagare till Sjukvårdens ledarskapsakademi

Boston Consulting Group

Tider av betydande förändringar skapar möjligheter för innovation och nya lösningar. Vårt samhälles nuvarande modell för hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar och måste förändras. Den totala kostnaden för sjukvården växer alltför fort och resultaten förbättras inte längre i samma takt. Sjukvården går mot ett paradigmskifte – vi måste ompröva exempelvis resultatuppföljning, ersättningsmodeller, organisation och sättet att leda verksamheter. The Boston Consulting Group (BCG) är världens ledande rådgivare inom strategi och management. Hälso- och sjukvård är ett av BCG:s största fokusområden internationellt och i Sverige. Vi vet att Sverige har mycket goda förutsättningar att ta en internationellt framträdande roll i att utveckla en hållbar och högkvalitativ hälso- och sjukvård. Motiverade och kompetenta unga ledare är en nödvändighet för att nå dit. Vår förhoppning är att initiativet till Sjukvårdens ledarskapsakademi skall vara ett kraftfullt bidrag till den utvecklingen.

Läs mer

Michaël Berglund Executive Search

Vi tror på att framgångsrikt ledarskap ger resultat. En framgångsrik ledare lyckas ofta överträffa de affärsmål som är uppsatta – oavsett vilka dessa är. En framgångsrik ledare har företagets mål i fokus och förstår även att medarbetarnas engagemang har en direkt påverkan på företagets resultat. Engagerade medarbetare presterar bättre, får ökad självkänsla och tar ett större ansvar. En engagerad medarbetare sprider dessutom glädje både på sin arbetsplats och utanför. Skapar framgångsrika ledare en bättre värld? Vi tror att det är möjligt. Läkaren Michaël Berglund grundade Michaël Berglund Executive Search för 30 år sedan med övertygelsen att genom strukturerade metoder och processer, kunna utveckla samt väsentligt förbättra affärsresultat genom en bättre rekrytering. Vår rekryteringsmodell är anpassad för att identifiera, approchera och attrahera människor med avgörande betydelse för sina uppdragsgivare. Vår vision är att göra världen bättre genom att identifiera och placera förebilder på ledande befattningar.

Läs mer

Dagens Medicin

Tidningen Dagens Medicin är ett oumbärligt verktyg för sjukvårdens ledare. Tidningen ger varje vecka en inblick i de viktigaste frågorna i sjukvården, i skärningspunkten mellan sjukvård, vetenskap, politik och ekonomi. På vår sajt dagensmedicin.se ger vi en daglig och snabb nyhetsuppdatering. Våra seminarier och temadagar är mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan sjukvårdens alla aktörer.

Läs mer

Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Bakom Stiftelsen Sjukvårdens ledarskapsakademi står Dagens Medicin, Ersta Diakoni, Karolinska universitetssjukhuset, Region Kalmar län, Michaël Berglund Executive Search, Pfizer, Region Östergötland, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Capio och Boston Consulting Group.

Kontakta oss